Federální ministerstvo vnitra

V souvislosti s přijetím zákona o československé federaci nastaly k 1. lednu 1969 v resortu ministerstva vnitra a v bezpečnostních složkách významné organizační a koncepční změny. Vzniklo federální ministerstvo vnitra. V jeho čele byl do konce ledna 1970 Jan Pelnář. Současně se konstituovala dvě republiková ministerstva vnitra – Ministerstvo vnitra České socialistické republiky (v čele byl Josef Grösser) a Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky (v čele stál Egyd Pepich).

Působnost federálního ministerstva vnitra (FMV) stanovil zákon č. 166/1968 Sb. Podle něj do kompetence FMV patřila koordinace činnosti orgánů obou republik při řízení bezpečnostních sborů, řízení složek ozbrojených bezpečnostních sborů, určených k plnění zvláštních úkolů při ochraně ČSSR, federálních orgánů a institucí, dále výkon státní správy ve věcech spolčovacích v záležitostech týkajících se obou republik, ochrana státního a hospodářského tajemství, právní úprava hranic ČSSR a jejích státních symbolů a právní úprava pravidel silničního provozu. Z operativních složek zůstala ve výlučné pravomoci federálního ministerstva pouze správa rozvědky.

Ostatní útvary ministerstva byly vytvořeny ve trojím provedení (pro federální, české a slovenské ministerstvo). Krajské správy SNB, územní orgány Civilní obrany a požární ochrany na území České socialistické republiky přešly do podřízenosti ministerstva vnitra ČSR (obdobně tomu bylo u MV SSR). Jejich organizace (stejně jako organizace okresních oddělení Veřejné bezpečnosti) přitom zůstala prakticky nezměněná. Nedostatečné vymezení působnosti a odpovědnosti jednotlivých ministerstev vedlo ke kompetenčním sporům a konfliktům.

Předsednictvo Ústředního výboru KSČ a federální vláda uložily ministrům vnitra, aby nedostatky řešili pravidelnými neformálními schůzkami. Tyto problémy měl pomoci vyřešit nový zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 20. prosince 1970, který zpřesňoval pravomoci federálního ministerstva. Podle něj mělo FMV řídit Státní bezpečnost, včetně vyšetřovacích útvarů, všechny útvary Sboru národní bezpečnosti v době mimořádného ohrožení klidu a veřejného pořádku a závažné a celostátní problematiky spadající do kompetence Veřejné bezpečnosti.

Viz také: ministerstvo národní bezpečnosti, ministerstvo vnitra

---