iniciátor

(dobroželatěl) - osoba, cizí státní příslušník, příp. čs. emigrant, která nabízela jednorázovou pomoc nebo dlouhodobější spolupráci z vlastní iniciativy. Je-li nabídka iniciátora seriózně myšlena, může vycházet z motivu ideově politického (nebezpečná mezinárodní situace), materiální či finanční pohnutky a nelze vyloučit i morálně psychologický motiv. Čs. rozvědka musela být na takové možnosti připravena a vyskytl-li se podobný případ, musela operativně přijmout některá účinná opatření:

  • s iniciátorem jednala prostřednictvím pověřeného vyškoleného bezpečnostního důstojníka a tak vyloučila možnost dekonspirace kádrového příslušníka;
  • jednání s iniciátorem védla v místnosti, vyrušující rušení a možnost odposlechu nepřátelskou spec. službou, ale naopak umožňující instalaci a využití (skryté) operativní techniky (nahrání rozhovoru, fotodokumentace apod.);
  • jednání se zaměřila na zjištění motivu nabídky, získání všech nacionálií iniciátora (pokud možno písemnou formou);
  • paralelně s probíhajícím jednáním prověřila základní údaje o iniciátorovi (zapojení dalšího operativního pracovníka) s cílem vyjasnit serióznost jeho nabídky, tj. potvrdit ji resp. kvalifikovaně a uvážlivě riskovat nebo odhalit provokatéra, psychicky postiženou osobu apod.;
  • v rámci prováděných opatření řešila ochranu a konspirativní odchod iniciátora (na základě poznatků a zkušeností s kontrarozvědným režimem), resp. dohodla legendu jeho návštěvy.
  • stanovila další spojení s iniciátorem (na schůzkovou činnost přistoupila až po pozitivních prověrkách);
  • od prvního kontaktu s ním urychleně prověřovala i s využitím centrály, kterou krátkou cestou (KC) informovala také o přijatých a dále navrhovaných opatřeních.

---