Kádrové a školské oddělení Správy vyšetřování StB

Od září 1979 kádrová skupina, od 1. ledna kádrové a školské oddělení

  • Zabezpečovalo jednotné provádění kádrové a personální práce na správě a odborech vyšetřování StB KS SNB;
  • Analyzovalo stav kádrové a personální práce, zpracovávalo rozbory kádrové struktury a připravovalo návrhy k odstranění zjištěných nedostatků v provádění kádrových opatření a v rozhodování ve věcech služebního poměru příslušníků správy;
  • Zpracovávalo návrhy plánu výběru a doplňování kádrů pro potřebu správy a zabezpečovalo jejich realizaci, zpracovávalo kádrové a kázeňské rozkazy náčelníka správy a vedlo jejich evidenci;
  • Podílelo se podle pokynů náčelníka správy na tvorbě kádrových rezerv a organizovalo jejich politickou a odbornou přípravu;
  • Zpracovávalo ve spolupráci s příslušnými náčelníky plány vysílání a organizovalo výběr vyšetřovatelů StB ke studiu na resortních a mimorezortních vnitrostátních a zahraničních školách a kursech;
  • Zabezpečovalo organizovalo komplexní služební hodnocení příslušníků správy a podílelo se na kontrole plnění přijatých závěrů;
  • Vedlo jednotnou evidenci příslušníků správy; 
  • Zajišťovalo vypracování návrhů tabulek složení a počtů správy a zabezpečovalo práce s tím spojené;
  • Sledovalo a spoluodpovídalo za přesné dodržování tabulkové kázně na správě, návrhy na odstranění zjištěných nedostatků předkládalo náčelníku správy;
  • Zabezpečovalo v souladu s příslušnými předpisy preventivní rehabilitaci, podílelo se na organizaci přidělování poukazů na výběrovou rekreaci a výměnnou rodinnou rekreaci a ve spolupráci s lékařem organizovalo a zajišťovalo preventivní lázeňskou rehabilitaci.

Viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti

---