Veřejná bezpečnost

Veřejná bezpečnost (VB) - Součást centralizovaného a vojensky uspořádaného Sboru Národní bezpečnosti (SNB) existovala v Československu v letech 1945-1991. Sloučila se v ní složka pořádková a kriminální; při svém vzniku v červnu 1945 převzala roli tehdy rušené státní policie, četnictva a obecní policie. Veřejná bezpečnost (VB) se stala důležitou součástí bezpečnostního aparátu podřízeného ministerstvu vnitra.

Organizace a systemizace VB se v průběhu let 1948-1989 několikrát změnila. Nicméně síť a princip činnosti zůstávaly zachovány - od místních stanic (později obvodních oddělení) přes okresní a krajské velitelství po Velitelství VB. Právě Velitelství VB, Federální kriminální ústředna a Kriminalistický ústav zůstaly zachovány v kompetenci Federálního ministerstva vnitra ČSSR i poté, co část agendy přešla po federalizaci státu na republiková ministerstva vnitra.

Veřejná bezpečnost měla na starosti:

  • agendu správní – např. evidence obyvatelstva, občanské průkazy, zbrojní průkazy apod.; agendu pořádkovou – např. obchůzková a hlídková činnost, dodržování veřejného pořádku apod.;
  • agendu kriminalistickou – kriminalistické posudky pro všechny součásti SNB, obecná a ekonomická kriminalita apod.
  • agendu dopravní – kontroly dodržování pořádku v dopravě, evidence řidičů, evidence motorových vozidel;
  • agendu vyšetřovací – shromažďovaní důkazního materiálu pro trestní stíhání.

V roce 1969 byly v rámci Veřejné bezpečnosti vytvořeny pořádkové pohotovostní útvary, které se smutně zapsaly do historie právě v souvislosti s krvavým potlačením demonstrací v souvislosti s prvním výročím okupace ČSSR v srpnu 1969. V období let 1969-1989 byly tyto síly pravidelně nasazovány k rozehnání protirežimních vystoupení obyvatelstva.

Důležitou neopomenutelnou dobovou součást představovala tzv. Pomocná stáž VB, která se často angažovala při plnění úkolů VB (např. v agendě dopravní). Byla založena na dobrovolném principu; znakem takového spolupracovníka VB byla páska na rukávu v přítomnosti uniformovaného příslušníka VB.

---