Sovětský blok

Blok států ve střední a jihovýchodní Evropě, který podléhal vlivu a kontrole SSSR (souhrnně označován jako Východ). Tvořil protiváhu vůči demokratickým státům západní Evropy (souhrnně označován jako Západ).

SSSR centralizoval své zájmy v oblasti ideologické (tzv. Informbyro = nástupce meziválečné Komunistické internacionály; sdružení komunistických stran), v oblasti hospodářské (Rada vzájemné hospodářské pomoci) a vojenské (Varšavská smlouva). Do okruhu těchto států patřily: Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, Německá demokratická republika, Polsko, Rumunsko a Jugoslávie. SSSR v nich uplatňoval své vlastní mocenské zájmy. Ve všech těchto státech se hlavní vládní silou staly komunistické strany, které se nacházely v podřízeném postavení vůči Moskvě.

Pokud se snad některá komunistická strana odhodlala k vlastním politickým postojům, čelila sovětskému tlaku či přímo vojenské akci. Brežněvova doktrína (při ohrožení věci socialismu jsou ostatní nuceni jít ohrožené komunistické straně na pomoc) tak byla aplikována dříve, než byla vyslovena. Stalo se tak v NDR v roce 1953, v Maďarsku v roce 1956, v Československu v roce 1968; ohroženo vojenskou akcí bylo i Polsko v roce 1981.

Po ideologické roztržce se výrazně zkomplikovaly vztahy s Jugoslávií a Albánií. Specifické vztahy s Moskvou pěstovalo Rumunsko a Čína. Sovětský blok (podobně jako SSSR) čelil v 70. a 80. letech zaostávání v hospodářské oblasti (např. v oblasti zavádění počítačů apod.). Státy sovětského bloku však byly zvyklé kopírovat sovětskou zahraniční i hospodářskou politiku.

Po nástupu Gorbačova v SSSR se při tlaku na zavádění reforem dostaly státy sovětského bloku do složité situace. Musely přistoupit na řadu změn, které ale nabourávaly kompaktnost režimů. Jejich vnitřní krize již nešlo překonat bez dialogu s opozicí, resp. celou společností. Přesto se některé komunistické režimy snažily tomuto kroku silově zabránit.

V průběhu roku 1989 se postupně jednotlivé režimy sovětského bloku hroutily pod tlakem nezbytných vnitřních změn. S pádem komunismu ve střední a jihovýchodní Evropě se i sovětský blok nenávratně rozpadl.

---